Ekofizjografia

Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.

Opracowanie ekofizjograficzne, które jest sporządzane jeszcze przed przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów, opisywane jest środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu.

Na ekofizjografię powinna składać się część opisowa i kartograficzna.

Zakres opracowania ekofizjograficznego zwyczajowo obejmuje:

  1. rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane i zinterpretowane przestrzennie,
  2. diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
  3. wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie;
  4. określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze;
  5. ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru;
  6. określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z analiz, prognoz i ocen, o których mowa w pkt 1-5, stosownie do przedmiotu i skali sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego.

W opracowaniu ekofizjograficznym wykonywanym na potrzeby zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mają np. dopuścić lokalizację farm wiatrowych na danym terenie należy zwrócić szczególną uwagę na awifaunę i chiropterofaunę.

Do opracowań ekofizjograficznych tworzonych na potrzeby dopuszczenia w suikzp i mpzp farm wiatrowych powinny być wykorzystywane publikowane dane (np. waloryzacja gminy i województwa), wyniki kontroli terenowych oraz inne badania, które zostały już wykonane na tym etapie przez inwestora lub inne podmioty.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w sporządzaniu ekofizjografii.