Karta Informacyjna Przesięwzięcia (KIP)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Podstawą do zajęcia stanowiska w tej sprawie jest prawidłowo wypełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP).

Ustawa ooś wskazuje jakie dane winna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, tj.:

  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
  • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną
  • rodzaj technologii
  • ewentualne warianty przedsięwzięcia
  • przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
  • rozwiązania chroniące środowisko
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
  • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Rzetelnie i wyczerpująco opracowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia umożliwi odpowiednim organom ocenę zagrożeń ze strony przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne odstąpienie od sporządzenia raportu ooś oraz od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procedur związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.