Monitoring przedrealizacyjny

Przedrealizacyjny monitoring ptaków oraz nietoperzy dla farm wiatrowych polega na prowadzeniu obserwacji terenowych przed doświadczonego ornitologa i chiropterologa w celu sformułowania prognozy oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych na populacje ptaków i nietoperzy. Poprzez rzetelne przeprowadzenie przedinwestycyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego można już na etapie planowania inwestycji umożliwić zaprojektowanie przedsięwzięcia w najbardziej korzystny sposób, określając optymalną jego lokalizację, mającą najmniejszy wpływ na dane elementy środowiska przyrodniczego.

Wyniki zebrane podczas monitoringu przedrealizacyjnego stanowią podstawę do oceny oddziaływania inwestycji na ptaki i nietoperze, która jest składową raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko.

Informacje zgromadzone w toku monitoringu przedrealizacyjnego są potwierdzane i weryfikowane w trakcie monitoringu porealizacyjnego.

Monitoring porealizacyjny

Poinwestycyjny monitoring ptaków i nietoperzy przeprowadza się na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w celach weryfikacji rzeczywistego wpływu inwestycji na środowisko. Szczegółowy zakres prowadzonych badań przyrodniczych zwykle określany jest przez organ wydający decyzję środowiskową. Generalnie monitoring porealizacyjny ptaków i nietoperzy powinien obejmować cykl roczny (od marca do listopada w przypadku nietoperzy i przez cały rok dla ptaków) i powinien być powtarzany minimum trzykrotnie w ciągu pierwszych 5 lat po oddaniu farmy do eksploatacji. Podobnie jak w przypadku prac przedrealizacyjnych, monitoring poinwestycyjny powinien być wykonany przez specjalistyczną firmę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju badań.

Oferujemy Państwu kompleksowe przeprowadzenie monitoringu ptaków i monitoringu nietoperzy zarówno przed realizacją inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

Nasz zespół stanowi grupa wybitnych ornitologów i chiropterologów od dawna działających w branży przyrodniczej na terenie całej Polski. Grono fachowców współpracujących z firmą ECO-EXPERT wykonało dotychczas setki monitoringów ornitologicznych oraz chiropterologicznych dla projektowanych farm wiatrowych, które zostały uzgodnione przez RDOŚ oraz uzyskały decyzje środowiskowe.

Badania zawsze prowadzimy zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i według aktualnie obowiązujących wytycznych, w tym: „Wytycznych dotyczących oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. GDOŚ. Projekt 2011”, „Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. PSEW 2008”, „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 2009)” i „Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze.. GDOŚ. Projekt 2011”.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu monitoringów ornitologicznych oraz chiropterologicznych.