Infrastruktura techniczna

 • Raport o oddziaływaniu na awifaunę śródlądową budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • Ocena oddziaływania inwestycji „Budowa infrastruktury portu zewnętrznego w Świnoujściu” na ptaki. Falochron.
 • Ocena oddziaływania inwestycji „Budowa infrastruktury portu zewnętrznego w Świnoujściu” na ptaki. Nabrzeże.
 • Monitoring awifauny w latach 2006-2010 na terenie planowanego przedsięwzięcia budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn."Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu". Inwestycja zaliczona przez spółkę Wrocławskie Inwestycje do koniecznych w realizacji przed organizacją Euro 2012.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dla budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa "Alei Stabłowickiej" i "Osi Inkubacji 2"). Inwestycja zaliczona przez spółkę Wrocławskie Inwestycje do koniecznych w realizacji przed organizacją Euro 2012.
 • Inwentaryzacja zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej w pasie drogi krajowej Nr 8 (Via Baltica) Wrocław-Warszawa-Białystok-Suwałki-Budzisko-granica państwa rozbudowywanej do parametrów 2-jezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od włączenia obwodnicy Suwałk za węzłem „Szwajcaria” (km ist. 768+800) do przejścia granicznego w Budzisku (km istn. 790+999) o długości około 22,2 km, w tym budowa obwodnicy m. Szypliszki długości około 3 km
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w pasie drogi krajowej nr 8 (Via Baltica): na odcinku Gatno – (od km 747+700 – koniec projektowanej obwodnicy Augustowa) – Suwałki (km 756+000 – początek obwodnicy Suwałk) wraz z budową obwodnicy Suwałk (od km 756+000 do km 770+804)
 • Opracowanie kompensacji i monitoringu przyrodniczego obszaru Natura 2000 PLB 320018 Jeziora Wełtyńskie, wpływu drogi ekspresowej S3 na ostoję.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na powierzchni przeznaczonej pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Trzebieży.
 • Monitoring awifauny z okresu pozalęgowego w latach 2003-2009 na obszarze przeznaczonym pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Trzebieży.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na powierzchni przeznaczonej pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Wapnicy.
 • Monitoring awifauny z okresu pozalęgowego w latach 2003-2009 na obszarze przeznaczonym pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Wapnicy.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na obszarze „PORT I” w Policach.
 • Monitoring awifauny z okresu pozalęgowego w latach 2006-2009 na obszarze planowanego przedsięwzięcia „PORT I” w Policach.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko radaru dalekiego zasięgu zlokalizowanego w Porcie Morskim w Świnoujściu.
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji z sektora budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów zabytkowych.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/30kV oraz lokalizacji podziemnej linii kablowej (gm. Gryfino)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (botanika, siedliska przyrodnicze, drzewa, ptaki lęgowe, nietoperze, pozostałe ssaki, płazy, gady, owady) dla linii kablowej WN i obszaru dwóch stacji elektroenergetycznych (GPZ) w gm. Ustka, gm. Słupsk (woj. pomorskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki lęgowe, botanika, grzyby, porosty, płazy, gady, siedliska chronione) dla linii kablowej SN i stacji GPZ (gm. Pruszcz, Bukowiec i Poledno)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (botanika, ptaki lęgowe, ssaki, herpetofauna, siedliska, grzyby z porostami) dla przebiegu linii kablowej SN do stacji GPZ (gm. Suchań i Stargard Szczeciński)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki lęgowe, rośliny, ssaki, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby z porostami) dla przebiegu linii kablowej SN do stacji GPZ (gm. Stargard Szczeciński)