Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa określa wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury, oraz wzajemne powiązania między tymi elementami zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji inwestycji. Decyzja środowiskowa charakteryzuje również możliwości oraz sposoby zapobiegania i minimalizacji negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej nakładany jest w przypadku przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko (raport ooś) jest obligatoryjne,
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdzie w pierwszej kolejności sporządzana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) i dopiero na jej podstawie właściwy organ wydaje decyzję środowiskową lub określa zakres raportu oddziaływania na środowisko.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe przeprowadzenie w Państwa imieniu całej niezbędnej procedury od momentu planowania inwestycji aż do uzyskania decyzji środowiskowej, tj.:

 • zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich wymaganych etapów procedury ooś
 • przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • sporządzenie oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • wykonanie screeningu
 • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz innych wymaganych badań i analiz
 • opracowanie danych z zastosowaniem wytycznych GIS (systemy informacji geograficznej)
 • przygotowanie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko
 • uzyskanie uzgodnienia w RDOŚ,
 • kontakt i reprezentowanie inwestora przed urzędami (w tym RDOŚ), instytucjami i innymi organami zaangażowanymi w procedurę oceny oddziaływania na środowisko
 • przeprowadzenie ewentualnych spotkań w ramach konsultacji społecznych
 • uzyskanie decyzji środowiskowej.

W zależności od etapu procesu inwestycyjnego oraz rodzaju przedsięwzięcia, przygotujemy w Państwa imieniu wszelkie materiały i opracowania zgodnie z wytycznymi i wymaganiami obecnie obowiązującego prawa, jak również monitorujemy tryb prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przez odpowiednie organy w celu uzyskania przez Państwa oczekiwanej decyzji środowiskowej w możliwie najkrótszym czasie.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procedur związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.