Prognoza oddziaływania na środowisko

Zgodnie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko.

Obowiązek przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika również z konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określonej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko:

1) zawiera:

 1. informacje o zawartości, głównych projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 2. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 5. streszczenie sporządzone w języku nie specjalistycznym;

2) określa, analizuje i ocenia:

 1. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
 2. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
 3. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 4. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
 5. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,

3) przedstawia:

 1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Proponujemy Państwu kompleksowe przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla studium i mpzp z pełnym uwzględnieniem wymogów wymienionej wyżej ustawy. Opracowania przygotowujemy stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowujemy do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego mpzp lub zmiany studium oraz etapu przyjęcia danego dokumentu planistycznego. Dysponujemy bogatym oświadczeniem pozwalającym także na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej do wykonania prognozy zgodnie z obecnymi wymogami organów ochrony przyrody.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy korzystną dla Państwa ofertę współpracy. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752.